Skip to main content

IDD-regels

Ons kantoor respecteert de gedragsregels voor tussenpersonen.

In onze adviesverlening werken we steeds op basis van een onpartijdige analyse. Onze analyse is m.a.w. gebaseerd op een toereikend aantal op de verzekeringsmarkt verkrijgbare verzekeringsoplossingen die beantwoorden aan uw verlangens en behoeften. Wij vragen vooraf dat u bevestigt ons nauwkeurig alle bekende omstandigheden en wensen te hebben medegedeeld die redelijkerwijze moeten worden beschouwd worden als gegevens die van invloed zijn op het uitwerken van een optimale oplossing voor u.

U erkent dat deze gegevens overeenstemmen met de analyse van uw verlangens en behoeften en dat u gewezen werd op de draagwijdte en beperkingen van het verzekeringsproduct dat u hebt gekozen. Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij Zakenkantoor Nico Van Eynde BVBA, Dorpsstraat 57, 9130 Kieldrecht of stuurt u een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsman van de verzekeringen:

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door FSMA (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel) en is terug te vinden op www.fsma.be.

Verplichte informatie

Deze verklaring werd opgesteld in het kader van de Wet van 27 maart 1995, die de verzekeringsdistributie regelt, en meer bepaald in functie van de informatieplicht die rust op de verzekeringstussenpersoon. Ze geldt voor rekening van volgende rechtspersoon, die handelt onder het statuut van onafhankelijk verzekeringsmakelaar:

Zakenkantoor Nico Van Eynde BVBA, Dorpsstraat 57 – 9130 Kieldrecht, ON 0476.125.191 - RPR Gent afd. Dendermonde

Met deze verklaring willen wij de verplichtingen die de wet aan de verzekeringsdistributie oplegt op een positieve manier aanwenden, om onze klanten een maximale transparantie in onze werkwijze en beleidsopties te bieden.

Klachtenregeling

Mocht u om één of andere reden ontevreden zijn over onze werking, dan kan u beroep doen op onze interne klachtenbehandeling door middel van een eenvoudige melding. U kan dit steeds melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Indien u verkiest uw klacht extern te formuleren, kan u terecht bij de Ombudsdienst Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 - Fax 02 547 59 75 – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. – www.ombudsman.as

Behoeften

Om uw verzekeringsbehoeften duidelijk in kaart te brengen, werken wij voor verschillende soorten verzekeringsproducten met een eigen servicekaft. Via dit werkinstrument peilen wij naar uw behoefte inzake verzekeringscontracten en overlopen wij samen met u uw specifieke en persoonlijke situatie. Op eenvoudig verzoek kan u steeds een kopie bekomen van dit document.

Leveranciers

De selectie van de maatschappijen waarmee wij samenwerken gebeurt op basis van de overeenstemming met de wettelijke verplichtingen waaraan deze maatschappijen moeten voldoen, de solvabiliteit, de rendabiliteit, de goede faam en de beschikbaarheid van vlotte oplossingen voor schaderegeling. Jaarlijks beoordelen al onze medewerkers alle maatschappijen waarmee wij samenwerken op basis van de kwaliteit van de diensten, het productengamma, de vlotheid van communicatie en samenwerking en de tevredenheid van onze klanten bij schaderegelingen. De resultaten van deze beoordeling staan in rechtstreeks verband met onze graad van samenwerking met deze maatschappijen, en kunnen bij een moeilijke werking leiden tot een stopzetting van de samenwerking, en verplaatsing van de betrokken verzekeringscontracten. Deze beslissing wordt steeds genomen in samenspraak met de cliënt.

Marktonderzoek

De verzekeringsoplossingen die wij u aanbieden komen tot stand via een onafhankelijk marktonderzoek dat verschilt naargelang het klantensegment.

Voor ondernemingen (met meer dan 20 werknemers) organiseren wij voor ieder individueel verzekeringsrisico een gepersonaliseerd onderzoek op de relevante verzekeringsmarkt. De resultaten van dit onderzoek worden open aan de klant gecommuniceerd, vergezeld van een gemotiveerd keuzeadvies. In afspraak met de betrokken onderneming wordt de herhaling van het marktonderzoek driejaarlijks gepland in een open en eeuwigdurende kalender. Tenzij bij tussentijdse risicowijzigingen of marktevolutie, zal ieder individueel risico binnen de afgesproken kalender telkens opnieuw op de beschreven manier afgetoetst worden.

Voor verenigingen, zelfstandigen, vrije beroepen en kleine ondernemingen (tot 19 werknemers) werken wij met de focus op het totaalpakket, op basis van globale niet geïndividualiseerde marktonderzoeken, gedifferentieerd volgens de activiteit. De gekozen oplossingen worden regelmatig getoetst aan marktevoluties, en bijgesteld in functie van een betere prijs / kwaliteit. Bijzondere verzekeringsbehoeften genieten de oplossing van geïndividualiseerd onderzoek, op basis van onze ervaring in dergelijke risico's. Voor particuliere klanten zoeken wij eveneens pakketoplossingen voor de totale verzekeringsbehoefte. Op regelmatige tijdstippen organiseren wij op een globale manier marktbevragingen bij de belangrijkste makelaarsmaatschappijen, zodat wij onze standaardoplossingen waar nodig kunnen aanpassen aan een vernieuwd marktaanbod. Deze werkwijze sluit niet uit dat wij voor een speciale verzekeringsbehoefte een individueel onderzoek uitvoeren.

Wenst u voor enig individueel dossier te weten op welke basis uw verzekering tot stand kwam, dan kan u op eenvoudig verzoek hierover een attest van ons ontvangen.

Mededinging in de Medeverzekering: Zakenkantoor Nico Van Eynde BVBA steunt het idee dat eerlijke concurrentie ten goede komt van de klant. Voor medeverzekeringen wordt dit vertaald in het volgen van het akkoord tussen Assuralia en de federaties van verzekeringsmakelaars.

Wet op de privacy

De verwerking van uw persoonsgegevens is overeenkomstig art. 5c van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (hierna " de wet privacy " genoemd), noodzakelijk om te voldoen aan de informatieverplichting. Conform de Wet Privacy heeft u het recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Bijkomende inlichtingen kan u verkrijgen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, te 1000 Brussel, Waterloolaan 115.

Privacy verklaring

Zakenkantoor Nico Van Eynde BVBA, (verder “kantoor”) neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit document lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Ze vormt het algemene beleid van het kantoor op het vlak van gegevensverwerking conform de toepasselijke wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Als verzekeringsmakelaar vervult het kantoor mogelijk een dubbele rol op het vlak van gegevensverwerking. In dat geval zijn we zowel verwerkingsverantwoordelijke als verwerker. De rol van verwerkingsverantwoordelijke nemen wij op als we gegevens verwerken in eigen naam en voor eigen rekening. Daarnaast vervullen wij, ten behoeve van de maatschappijen, ook de rol van verwerker. Dat betekent dat wij ook persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de verzekeringsmaatschappijen met wie wij samenwerken en van wie wij producten aan u voorstellen en aanbieden. In deze verklaring gaan we enkel dieper in op de verwerking van uw gegevens als verwerkingsverantwoordelijke.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking is Zakenkantoor Nico Van Eynde BVBA, Dorpsstraat 57, 9130 Kieldrecht met ondernemingsnummer ON 0476.125.191 - RPR Gent afd. Dendermonde. Voor alle vragen omtrent ons privacy beleid kunt u met ons contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor vragen die verder gaan dan een eenvoudige vraag om inlichtingen, kunnen wij u vragen zich te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer verzamelt en verwerkt ons kantoor gegevens?

Het kantoor verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u met ons contact opneemt met het oog op advies over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden of het voorstellen van verzekeringsovereenkomsten, het verrichten van voorbereidend werk met het oog op het sluiten van verzekeringsovereenkomsten en het sluiten zelf van verzekeringsovereenkomsten. Daarnaast kunt u ook op ons een beroep doen of ons ook contacteren voor bijstand bij het beheer en de uitvoering van de door u gesloten verzekeringsovereenkomsten. Ook wanneer u op enige andere wijze met ons contact opneemt zullen wij uw gegevens (moeten) verwerken. Tot slot is het ook mogelijk dat wij gegevens over u verkrijgen via derden en deze gegevens gebruiken om u te benaderen om via onze bemiddeling een overeenkomst te sluiten.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt ons kantoor?

Het kantoor verzamelt en verwerkt gegevens die u ons naar aanleiding van contact met het kantoor meedeelt zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer. Het betreft ook alle gegevens die noodzakelijk zijn om ons toe te laten uw verzekeringsbehoeften in te schatten. Dit gaat onder andere over gegevens betreffende uw woning (in het kader van een brandverzekering), uw financiële gegevens (bij beleggingsverzekeringen) en medische gegevens (bij gezondheidsverzekeringen). Uw gegevens worden enkel verwerkt in het kader van de verzekering waarvoor u op ons een beroep doet, tenzij u dit anders wenst en dit ook zo aangeeft.

Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze documenten en formulieren manueel invult en ook wanneer u dat elektronisch doet. Bij het eventuele bezoek aan onze website worden er cookies gebruikt. Voor meer informatie hieromtrent, kunt u het kantoor contacteren.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt ons kantoor gegevens?

De doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken zijn van diverse aard en worden hieronder uiteengezet.

Voor onze klanten verwerken wij deze gegevens voor klantenbeheer, met name de aanvaarding, het beheer en het sluiten van verzekeringscontracten en de promotie van andere producten en diensten van ons kantoor zelf. Deze verwerkingen zijn in hoofdzaak gebaseerd op de contractuele relatie met onze klanten, maar ook, voor zover het gaat om prospectie, op uw uitdrukkelijke toestemming.

Naar leveranciers toe verwerken wij deze gegevens in het kader van ons leveranciersbeheer en op basis van de contractuele relatie die wij met onze leveranciers hebben of opbouwen.

Voor zover het gaat om prospecten, dit zijn natuurlijke personen die (nog) geen klant van ons zijn, verwerken wij de gegevens voor doeleinden van direct marketing, op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Aan prospecten die per e-mail worden benaderd, vragen wij de uitdrukkelijke toestemming om hen ook in de toekomst te kunnen benaderen. Prospecten die per brief worden benaderd verzoeken wij een opt-out clausule aan te kruisen indien zij niet verder door ons benaderd willen worden.

Naar onze medewerkers toe verwerken wij de gegevens voor doeleinden zoals personeelsbeheer en loonadministratie.

Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door ons kantoor?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw aanvraag of verzoek in verband met een verzekeringsbehoefte en de daaruit voortvloeiende overeenkomst(en), alsook als gevolg van de vraag om u bij te staan in het beheer en de opvolging van de verzekeringsovereenkomsten die u heeft gesloten.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Voor zover het gaat om gezondheidsgegevens of zogenaamde gevoelige gegevens kunnen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken mits uw uitdrukkelijke toestemming. Die wordt u gevraagd op het ogenblik dat u bij ons klant wordt. Is dat niet gebeurd, willen wij u vragen ons dit te melden, zodat het nodige hiertoe kan gebeuren.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. Dat neemt niet weg dat ze moeten worden meegedeeld aan de verzekeringsmaatschappij met wie u uiteindelijk de overeenkomst sluit.

Het is mogelijk dat wij voor bepaalde punctuele diensten een beroep doen op derden. In dergelijke gevallen kunnen uw gegevens aan deze derden worden bezorgd maar enkel voor de betreffende dienst en steeds onder controle van ons kantoor.

In bepaalde gevallen bestaat er een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens over te maken. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of aan internationale organisaties.

Uw rechten

De regelgeving kent u diverse rechten toe die er moeten voor zorgen dat u voldoende wordt beschermd.

U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door ons kantoor voor direct marketingdoeleinden. Wenst u niet op de hoogte te worden gehouden van de aanbiedingen van ons kantoor, kan u dit melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of door het aankruisen van een vakje in de informatie die u bij specifieke gelegenheden wordt verstrekt.

U kan steeds de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Daar kan u ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen

Ons kantoor behoudt zich het recht voor om deze verklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

Datum van opmaak 24/05/2018 – versie 001

Cookiebeleid

Verwerkingsverantwoordelijke

Zakenkantoor Nico Van Eynde BVBA, Dorpsstraat 57, 9130 Kieldrecht
ON 0475.125.191 RPR Gent afd. Dendermonde

Verantwoordelijke contactpersoon:

Nico Van Eynde 03/773.37.30 - e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wat is een cookie?

"Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer kan worden opgeslagen wanneer u websites bezoekt. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals uw taalkeuze voor een website. Wanneer u de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie teruggestuurd naar de betreffende website. Zo herkent de website uw browser en kan hij bijvoorbeeld uw taalkeuze onthouden. Cookies hebben meestal ook een vervaldatum. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit (zogenaamde sessiecookies), terwijl andere langer op uw computer blijven, soms zelfs totdat u ze handmatig verwijdert (zogenaamde permanente cookies). "(bron: website van de GBA).

Waarom gebruiken we cookies?

We gebruiken drie soorten cookies:

  1. Essentiële cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website;
  2. Cookies voor analytische doeleinden die de bezoeken aan de website analyseren;
  3. Marketing cookies

Aanvaarden of weigeren van cookies

Door te klikken op "meer informatie" in het pop-up venster dat verschijnt wanneer u de website bezoekt, krijgt u toegang tot informatie over cookies en kan u beslissen of u deze al dan niet wenst te aanvaarden.

Bewaartermijn

Indien de cookies worden bewaard, is de bewaartermijn 13 maanden.

Bijkomende informatie

  Indien u wenst te weten hoe u uw browser kan instellen of indien u bijkomende informatie over cookies wenst te verkrijgen, raden wij u aan om naar www.allaboutcookies.org te gaan.

  Rechtsgrond voor de verwerking van gegevens via cookies

  De verwerking van gegevens door cookies, met uitzondering van essentiële cookies, is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene die de cookies tijdens zijn bezoek aan de website zal aanvaarden of weigeren. De betrokkene kan de toestemming op elk moment intrekken.

  Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

  Er worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen of profielen opgesteld met behulp van cookies.

  Beveiliging

  Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen die voldoen aan de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Helaas kan de veiligheid van een gegevensoverdracht via het internet niet 100% gegarandeerd worden. Als u reden heeft om aan te nemen dat uw interactie met ons niet meer veilig is (bijvoorbeeld als u het gevoel heeft dat de veiligheid van persoonsgegevens die u met ons deelt mogelijk in gevaar is gebracht), dan verzoeken wij u ons hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

  Rechten van de betrokkenen

  U hebt o.m. het recht om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens, deze te corrigeren, om de verwijdering of beperking ervan te verzoeken of de toestemming in te trekken in het kader van de AVG.

  Wijzigingen

  In functie van de evolutie van de regelgeving en de veranderingen binnen ons kantoor, behouden wij ons het recht voor om op elk ogenblik wijzigingen aan te brengen. Wij houden u hiervan op de hoogte.

  Met wie kan u contact opnemen over uw persoonsgegevens?

  Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met de DPO/contactpersoon, via de eerder vermelde contactgegevens. Indien u meent geen antwoord te hebben ontvangen op uw verzoek, kan u desgevallend een klacht indienen bij de GBA.

Belangenconflictbeleid

Informatie over het belangenconflictenbeleid van ons kantoor

 1. Wetgevend kader

  Vanaf 30 april 2014 zijn de "IDD-regels" van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

  Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

  De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

 2. Welke belangenconflicten?

  Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.

  Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.

  Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

  • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
  • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
  • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
  • Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
  • Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling;
  • Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);
  • Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten) van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor;

 3. Welke maatregelen neemt ons kantoor?

  Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

  Het gaat onder meer om:

  • Een interne instructienota;
  • Een aangepast verloningsbeleid;
  • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;
  • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
  • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
  • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.
  • Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

 4. Wat is de procedure?

 5. Specifieke transparantie

  Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u door ons kantoor geïnformeerd worden over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.